Sprawdzone sposoby by samodzielnie oszczędzać na przyszłą emeryturę

Wybór sposobu inwestowania w emeryturę zawsze powinien być podejmowany w oparciu o świadomość tego, jak dużo pieniędzy i z jaką częstotliwością będzie można odkładać. Ważnym kryterium jest także to, czy akceptuje się możliwość utraty środków, którą obarczone są bardziej zyskowne sposoby pozyskiwania kapitału na emeryturę. W zależności od tych czynników można np. wybrać samodzielne oszczędzanie na lokacie, na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Można również inwestować w fundusze inwestycyjne.

pkounezpieczenia

Wysokość emerytury w Polsce: teraz i za 30 lat

Jak wynika z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dokumencie „Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku” średnia wysokość emerytury w 2016 r. wynosi 2049,15 zł. Najczęściej jednak emeryci w Polsce otrzymują od 1600 do 1800 zł.

W przyszłości emerytury będą jeszcze niższe. W 2050 r. liczba emerytów będzie wynosiła prawie tyle samo, co liczba osób w wieku produkcyjnym. Warto zauważyć, że wtedy właśnie na emeryturę będą przechodziły osoby, które obecnie mają trzydzieści parę lat. Jeżeli do tego czasu polski system emerytalny nie przejdzie gruntownych zmian, większość z nich będzie otrzymywała głodowe emerytury. Istotne jest zatem jak najwcześniejsze rozpoczęcie gromadzenia kapitału, z myślą o poprawie lub choćby utrzymaniu standardu swojego życia na emeryturze.

Oszczędzanie w ramach III filaru emerytalnego

Polski system emerytalny ma trzy filary:

  • I filar to emerytura wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);

  • II filar jest dobrowolny, część składki emerytalnej może być lokowana w wybranym Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE);

  • III filar, podobnie jak II, nie jest obowiązkowy, w jego ramach można oszczędzać na dodatkową emeryturę, niezależną od emerytury z pierwszego filaru.

W ramach III filaru można oszczędzać w pracowniczym programie emerytalnym (PPE), na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) oraz na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Pracowniczy program emerytalny organizuje pracodawca. IKE i IKZE każdy może założyć indywidualnie, np. w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, banku, biurze lub domu maklerskim.

Czym są IKE i IKZE

Na konta IKE i IKZE, podobnie jak na zwykłe konta oszczędnościowe, dokonuje się wpłat nadwyżki swoich środków finansowych. Można to robić regularnie, nieregularnie lub jednorazowo z góry za cały rok. Środkami wpłacanymi na te konta zarządzają specjaliści, którzy inwestują i starają się je pomnażać.

Zysk związany z oszczędzaniem na IKE i IKZE jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Posiadacze IKZE mogą także w danym roku podatkowym odliczać wpłaty od podstawy opodatkowania (w 2016 r. może ona wynieść nawet 1 557,12 zł). Choć możliwe jest wycofanie środków w każdym momencie, ulga podatkowa obowiązuje tylko wtedy, kiedy wypłata została dokonana po osiągnięciu wieku, który do niej uprawnia.

Wypłaty z konta IKE można dokonać bez „podatku Belki” po ukończeniu 60. roku życia. Można też zrobić to w wieku 55 lat, po przejściu na wcześniejszą emeryturę. W tym drugim przypadku jednak możliwe to jest, jeśli dokonywało się wpłat przynajmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonało się ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wypłaty z IKZE bez konsekwencji w postaci wyższego podatku dochodowego (zgodnie z obowiązującą skalą podatkową) można dokonać po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat, jeżeli dokonywał on wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Możliwe jest dziedziczenie środków zgromadzonych na koncie IKE lub IKZE. Spadkobiercy lub inne osoby uprawnione mogą wypłacić te pieniądze. Mogą oni też przenieść je na własne konto w IKE lub IKZE, wtedy nie muszą odprowadzać podatku od zysków kapitałowych.

Długoterminowa lokata bankowa jako sposób oszczędzania na emeryturę

Standard życia na emeryturze podwyższy także systematyczne oszczędzanie na długoterminowej lokacie. Lokatę można otworzyć w banku np. na 15 lat i co miesiąc wpłacać na nią nadwyżki środków, już nawet 200-400 zł. Im więcej pieniędzy się wpłaca, tym większy będzie ostateczny efekt oszczędzania, a co się z tym wiąże, wyższa będzie kwota dodatkowej emerytury. Oprocentowanie takiej lokaty na ogół jest ustalone według zmiennej stopy procentowej, która wynosi np. tyle co aktualna stawka referencyjna WIBOR 3M. Czasami można przy tym liczyć na premie odsetkowe, uzależnione od regularnych wpłat na lokatę.

Regularne inwestowanie sposobem na większą emeryturę

Sposobem na wyższą emeryturę może być także regularne inwestowanie w ramach funduszy inwestycyjnych. Jak każda forma inwestowania, także i ten sposób wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości środków. Potencjalnie pozwala on jednak zyskać więcej niż wtedy, kiedy oszczędza się na lokacie lub koncie oszczędnościowym. Inwestowanie w fundusze wymaga wniesienia pierwszej wpłaty, a następnie regularnego dopłacania określonej na początku kwoty, może to być nawet 100 zł. Kapitał inwestora jest zarządzany przez specjalistów instytucji, która prowadzi dany fundusz.

Przed przystąpieniem do funduszu każdy inwestor ma możliwość wyboru właściwej dla siebie (odpowiedniej pod względem akceptowanego ryzyka i oczekiwanego zysku) strategii inwestycyjnej. Może ona być bardziej dynamiczna, potencjalnie bardziej zyskowna, ale też bardziej ryzykowna, jeśli w składzie portfela inwestycyjnego dominują akcje. Jeśli natomiast w portfelu inwestycyjnym znajduje się także dużo papierów dłużnych, np. obligacji, i instrumentów finansowych, inwestowanie przyniesie prawdopodobnie mniejszy zysk, ale również jego ryzyko będzie mniejsze.

Przyjmuje się na ogół, że im więcej pozostało do emerytury, tym bardziej ryzykowną strategię można wybrać. W dłuższym czasie, zmiany wartości instrumentów finansowych mają szansę się wyrównać. Dla zoptymalizowania zysku i ryzyka można również zdecydować się na program, którego charakterystyka inwestowania zmienia się w czasie, np. początkowo jest dynamiczna, a z czasem staje się bardziej umiarkowana i bezpieczna. Przykładowo przez 10 pierwszych lat 100% środków inwestuje się w akcje, przez 10 kolejnych już tylko 80%, potem 60%, 30%, a w ostatnim roku przed przejściem na emeryturę już tylko 10%.

Aby wybrać najlepszą dla siebie metodę oszczędzania na emeryturę, warto skontaktować się z niezależnym doradcą finansowym albo doradcą klienta w zaufanym banku.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *