Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Według przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy udziałowiec lub inna osoba powiązana udzieli spółce kapitałowej bezpłatnego świadczenia, tworzy się wówczas z tego tytułu przychód.

Wartość takiego świadczenia musi zostać ustalona na podstawie ustawy o CIT zarówno w przypadku, gdy poręczyciel wykonuje takie usługi w ramach działalności gospodarczej i wtedy szacowana jest ona według cen wykorzystywanych dla innych odbiorców, jak i w reszcie przypadków według cen rynkowych. Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie wniosku podatnika o powstaniu przychodu podatkowego, gdy spółka korzysta z dokonanego nieodpłatnie przez osobę powiązaną lub akcjonariusza poręczenia uregulowania pożyczki i z urzędu w zakresie metody ustalenia wysokości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu.

Poręczenia pomiędzy powiązanymi podmiotami jest częstą praktyką w obrocie gospodarczym. Poręczenie, za które osoba nie pobiera zapłaty na gruncie prawa podatkowego wywołało wątpliwości, co do rezultatów jego wykorzystywania. Dlatego też w ubiegłym roku Minister Finansów sformułował ogólną interpretację tej kwestii na gruncie podatkowym i w jego opinii nieodpłatne udzielenie poręczenia nie jest działaniem gospodarczo obojętnym zarówno dla poręczyciela, jak i dla spółki kapitałowej, której zobowiązanie zostaje poręczone, a do obliczenia wartości świadczenia zrealizowanego bez zapłaty zastosowanie mają określone przepisy ustawy o CIT.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *