Co powinno zawierać roczne sprawozdanie z działalności spółki z o.o.?

Przepisy nakładają na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczność sporządzenia oprócz sprawozdania finansowego, dodatkowo rocznego sprawozdania z działalności spółki, którego sformułowanie należy do zadań zarządu firmy.

Sprawozdanie dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa i musi zostać zatwierdzone przez wszystkich członków na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Jest ono osobnym dokumentem, którego zadanie jest zapewnienie znaczących informacji o stanie majątku i sytuacji materialnej spółki. Ta ocena pozwala na analizę działalności firmy w latach wcześniejszych oraz zaplanowanie przyszłych działań. Powinno ono zawierać składniki takie jak:

– informacje mające znaczący wpływ na sytuację spółki,

– ważne osiągnięcia w obszarze rozwoju oraz badań,

– dane odnoszące się do obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej,

– informacje o nabyciu udziałów lub zakupie akcji,

– informacje o niezbędnych narzędziach finansowych w rejonie ryzyka i metod zarządzania,

– zaplanowany rozwój,

– informacja o realizowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Sprawozdanie z działalności spółki musi zostać przygotowane w terminie 3 miesięcy od upłynięcia roku obrotowego, aby możliwe było dokonanie jego weryfikacji przez biegłego rewidenta. Składa się je wraz z innymi wymaganymi dokumentami w odpowiednim sądzie rejestrowym.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *